Сайт професора кафедри, д.філос.н. Геннадія Москалика

Публікації у фахових журналах

Москалик Г.Ф. Особливості професійної орієнтації та самовизначення особистості в системі ринкових трансформацій / Г.Ф.Москалик // Вища освіта України, 2008.- №3 (30).-С.101-106.
 
Москалик Г.Ф.  Сучасна філософія професійної орієнтації особистості: проблеми становлення/ Г.Ф.Москалик // Нова парадигма: Журнал наукових праць, 2008.-№2.- С.24-34.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Москалик Г.Ф. Питання філософії професійної орієнтації особистості / Г.Ф.Москалик // Наша школа, 2010. - № 5-6. – С. 17-19.

Москалик Г.Ф. Стан розвитку та функціонування народної освіти міста Кременчука в післявоєнні роки / Г.Ф.Москалик // Регіональна науково – практична конференція «Кременчуку 435 років», 2006.- С.78-80.

Теж, рос.мовою

Москалик Г.Ф. Професійна орієнтація в контексті ринкових викликів/ Г.Ф.Москалик// Педагогічні науки, 2011.-№2.- С.28-34.

Москалик Г.Ф.  Філософське осмислення реформування освіти Кременчука у 1956-1964 р.р. в епоху десталінізації/Г.Ф.Москалик //Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Кременчуцький край в контексті історії України - до 440 річчя м. Кременчука", 2011 (також: // Імідж сучасного педагога, 2011.-№5(114).-С.38-40.)

Москалик Г.Ф. Особливості правового регулювання охорони праці студентської та учнівської молоді / Г.Ф.Москалик // Імідж сучасного педагога, 2011. - №4(113).- С.59-61.

 
Москалик Г.Ф. Принципи сучасної біоетики як механізм впровадження концепції "педагогіки здоров"я" / Г.Ф.Москалик // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Фізичне виховання: минуле і сучасність", 2011. - С.199-205.
 

 Москалик Г.Ф. Критерії якості впровадження допрофесійної підготовки в школах регіону: психолого - педагогічний та економічний аспект / Г.Ф.Москалик // Імідж сучасного педагога, 2013. - №1. - С. 16-22. 

 

Москалик Г.Ф. Проблемні питання якості системи допрофесійної підготовки: психолого - педагогічний та економічний аспект / Г.Ф.Москалик // Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2013. - Вип. 1-2, - С.57-63.


Москалик Г. Інформативно-комунікативна природа освіти //Гілея. Збірник наукових праць. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. - Вип. 69 (№2). – 2013. – с. 619 – 625.

Москалик Г. Комунікативна природа освіти // Політологічний вісник. - № 67. – К., 2012. – с. 111 – 123.

Москалик Г. Філософський зміст поняття «інформаційно-комунікативного середовища» //Політологічний вісник. Вип. 68. – К., 2012. – с. 64 – 74.
Москалик Г. 
Особливості становлення  інформаційно-комунікаційного середовища в Україні //Гуманітарний вісник, Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Збірник наукових праць. Педагогіка. Психологія. Філософія. – Вип. 31. Переяслав-Хмельницький, 2013. – с.484 – 489.
Москалик Г. Становлення інформативно-комунікативного середовища у світовому просторі і в Україні // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – Випуск 72 (№5). – К., 2013, -  С. 443 – 448.

Москалик Г. Природа та основні компоненти комунікативного процесу в системі освіти //Мультиверсум. Філософський альманах. Випуск 1 (119). – К., 2013. – с. 155 – 161.

 
 
Москалик Г. Поняття, природа і джерела формування інформаційно-комунікаційного середовища / Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. - Випуск 77. - К., 2013. - с.149-152.
 
 
Москалик Г.Ф. Феномен "освіти" у педагогічному дискурсі на межі століть / Г.Ф.Москалик // Вища освіта України. - 2013. - №4. - С. 38-44.
 
Москалик Г.Ф. Герменевтична педагогіка у контексті трансформацій сучасної освіти / Г.Ф.Москалик // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 6(124). – К., 2013. – С.181-194.
 
Москалик Г. Педагогічна спадщина А.С.Макаренка: аспект громадянського виховання / Г.Ф.Москалик// Спадщина А.С.Макаренка в контексті  пріоритетів освіти ХХІ століття: зб. ст. за матеріалами міжрегіонального наук.-метод. семінару. - П.: ПОІППО, 2013.- 108с.
 
 

Москалик Г. Напрями комунікаційного процесу в системі освіти / Г.Ф.Москалик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: "Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті". - Дніпропетровськ, 2014.- С.29-31.

Москалик Г. Комунікаційна природа освіти / Г.Ф.Москалик// «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 83.- 2014. – С.188 -193.

Москалик Г. Освіта Кременчуччини: від координації зусиль до намріяного / Г.Ф.Москалик // Професійно-технічна освіта. - 2014. - № 2. - С.4-5.

Москалик Г.Ф. Розвиток інформаційної компетентності громадян як проблема вітчизняної безперервної освіти / Г.Ф.Москалик // Нова парадигма. - 2014.- Випуск 119. - С.62-75.

Москалик Г.  Методологія дослідження інформаційно-комунікаційного середовища і технологій відповіді на виклики епохи / Г. Москалик // Політологічний вісник / Політологічний центр при Київському нац. у-ті ім. Т. Шевченка. - Київ: Вадекс, 2013.- Вип. 71. - С. 178-190.

Москалик Г.  Комунікаційна природа освіти / Г.Москалик // Вісник інституту розвитку дитини / НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К., 2014. - Вип. 31. -С. 14-21.

Москалик Г. Інформаційно-комунікаційне середовище неоіндустріального суспільства / Г.  Москалик // Вісник інституту розвитку дитини / НПУ. - К.: Вид. НПУ, 2013. - Вип. 30.- С.41-46.

Москалик Г. Освіта дорослих: інформаційний та правовий супровід / Г. Москалик // Гілея. - К., 2014. - Вип. 80 (№1). - С.261-264.

Москалик Г. Шляхи реалізації завдань організації інклюзивного навчання в умовах загальноосвітнього закладу / Г.Ф.Москалик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції із теми "Формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання". - Рівне, 2014. - С.8.  Сертифікат. Програма. 

Москалик Г. Інформаційно-комунікаційне середовище: етапи формування / Г.Москалик // Нова парадигма.-2013. – Випуск 118. – С.48-60.

Москалик  Г. Виклики інформаційно-комунікативного середовища в контексті модернізації суспільства / Г.Москалик // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. -  Серія 6. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – Випуск 30 (43). – К., 2013. - с. 166 - 170  

Москалик Г. Развитие информационной компетентности граждан как проблема отечественного неперерывного образования / Г.Москалик // Unikal. The international social scientific journal of interdisciplinary studies/ - Baku. 2014. - p. 90 – 100.

Москалик Г. Філософія впровадження інновацій в інформативно- комунікативному середовищі освіти / Г. Москалик // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 89.- 2014. – С.261-264.

Москалик Г. Філософське значення наукових практик та соціального досвіду в розвитку сучасного світу / Г. Москалик // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 90(11) -  C. 198-204.

Москалик Г. Філософія ефективної і мобільної системи побудови інформаційного суспільства / Г. Москалик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди»- Дод. 1 до вип..5, Том 1(52): Тем. Вип. «Вища освіта України у контексті  інтеграції до європейського освітнього простору».- К.: Гнозис, 2014. – С.275-283.

Москалик Г. Філософія ефективної і мобільної системи побудови інформаційного суспільства / Г. Москалик // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції: «Вища освіта України у контексті  інтеграції до європейського освітнього простору».- Київ, 2014. – С. 14.

Москалик Г.Суб’єкт, об’єкт  та основні напрями комунікаційного процесу в системі освіти  / Г. Москалик // Практична філософія. 2014. - № 2. – с. 204 – 211.

Москалик Г. Цілісність і взаємна визначеність сучасної науки, освіти та практики  / Г. Москалик // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць.- К., 2014. Випуск 91.- 2014. – С.310-314.

Москалик Г. Практика как критерий востребованости компетенций личности / Г. Москалик // Гуманітарний вісник Запорізького ДІА,  № 59. – 2014. – С. 71-82. 

Москалик Г.Ф. Формування інформаційно-комунікаційного середовища / Г. Москалик // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 92.- 2015. – С.183-188.

Головко К.А., Москалик Г.Ф. Психологічні особливості дітей із затримкою психічного розвитку / К. Головко, Г. Москалик // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства" - Кременчук: КрНУ, 2015.- С.294-295.

Москалик Г.Ф. Реформування освіти в умовах інформаційно-комунікаційного суспільства / Г. Москалик // Матеріали Х Міжнародної науково - практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців "Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону" - Кременчук: ПП Щербатих, 2015. - С. 33-35.